مقابل زبانه قفل درب GSA Accessories

Adjustable Lock Striker

طراحی مقابل زبانه در هر دو مدل (بلند و کوتاه) باید به گونه‌ای باشد که در هنگام باز و بسته شدن درب، زبانه درب به راحتی در جای خود قرارگرفته و فشار کافی بین قاب و لنگه را ایجاد نموده و از فشار زیاد روی لولاها جلوگیری نماید که موجب شکست یا تغییر حالت لولا نشود. قابل تنظیم بودن مقابل زبانه قفل درب GSA Accessories این امکان را فراهم می‌آورد تا در هنگام رگلاژ، فشار بین لنگه و قاب به طور مناسب تنظیم شود.

Adjustable Lock Striker 2

تعداد در هر بسته
Pcs.

کد محصول
Part Code

توضیحات
Description

شماره
No.

400

AL 11 6 00

مقابل زبانه قفل درب کوچک

1

85

DL 44 6 00

مقابل زبانه درب بزرگ چپ

2

85

DR 44 6 00

مقابل زبانه درب بزرگ راست

3

200

AD 44 8 00

مقابل زبانه درب بزرگ قابل تنظیم

4