ست لولای میانی GSA Accessories

Adjustable Middle Hinge Group
Adjustable Middle Hinge Group 2

تعداد در هر بسته
Pcs.

کد محصول
Part Code

توضیحات
Description

شماره
No.

20

TF 44 7 00

لولای بالای قاب با پین

1

20

AM 44 2 13

لولای میانی قابل تنظیم

2

20

CCG 11 9 22

ست کاور لولای میانی

3