تیم مدیریت GSA Accessories

مهندس محسن سعادت منش

مدیر عامل هلدینگ صنعتی اسرار پویای شرق و رئیس هیات مدیره GSA Accessories
        

دکتر علی عامری

مدیر عامل GSA Accessories و عضو هیات مدیره هلدینگ صنعتی اسرار پویای شرق